Normativa

El present Reglament d’ús de règim intern de les pistes de pàdel d’Ocipadel ubicades a les instal·lacions del Poliesportiu Municipal Bellvitge Sergio Manzano té com a objectiu regular i atendre la utilització i conservació de la instal·lació esportiva i dels serveis a l’abast de l’usuari, així com establir els principals drets, deures i normes relatives al seu ús.

Per aquells aspectes no recollits en aquest reglament i que afectin al funcionament general del servei, s’aplicarà el reglament d’ús del Poliesportiu Municipal de Bellvitge Sergio Manzano.

Serveis

IN&OUT OCIPADEL, S.L. és l’empresa que gestiona l’espai de pàdel d’Ocipadel que té per objecte gestionar els serveis vinculats a la pràctica de pàdel en les seves diferents modalitats: reserves de pista, classes de pàdel, organització de lligues i tornejos, així com la  venda i el  lloguer de material esportiu.

La gestió dels seus serveis es realitzen principalment online amb cobrament per anticipat mitjançant la forma de pagament amb passarel·la virtual segura. Els preus dels serveis queden expressats a la web i informats prèviament al seu pagament al programa on es realitza la gestió.

L’anul·lació dels serveis contractats dins del marc establert d’aquest reglament comporta generar un MONEDER amb l’import de l’anul·lació que es carrega en el panell personal del client. L’import del moneder es pot utilitzar per a la contractació de qualsevol altre servei. En cap dels casos es retornarà l’import per l’anul·lació d’un servei.

No consumir el servei contractat en els terminis de la reserva i els termes establerts en aquest reglament comporta la pèrdua de l’import de la contractació d’aquest, sense tenir opció a una devolució de l’import per part IN&OUT OCIPADEL,S.L.

Procediment de reserves

ASPECTES GENERALS

 • La titularitat de la reserva de la pista podrà estar únicament a nom d’una persona  major de 16 anys.
 • Els menors de 16 anys podran jugar a pàdel en el cas d’estar tutelats per una persona major d’edat i/o per un tècnic del nostre centre.
 • La responsabilitat mèdica de la pràctica esportiva correspon exclusivament als usuaris. És convenient que cada persona conegui les seves possibilitats i limitacions abans d’iniciar qualsevol activitat física.
 • Només podran impartir classes de pàdel tècnics autoritzats per IN&OUT OCIPADEL, S.L.
 • IN&OUT OCIPADEL, S.L. es reserva el dret d’anul·lar les reserves per necessitats del servei.

RESERVA DE PISTA

 • La reserva de pista es realitzarà de forma online mitjançant el següents sistemes: pàgina web, App Smartphone.
 • No s’accepta cap reserva per via telefònica, a excepció de la caiguda del nostre sistema.
 • Antelació de reserves:
  • Les persones abonades al Poliesportiu Municipal Bellvitge Sergio Manzano i donats d’alta amb nosaltres podran reservar amb una antelació màxima de 10 dies.
  • Les persones No Abonades al Poliesportiu Municipal Bellvitge podran reservar amb una antelació màxima de 7 dies.
 • El pagament de les pistes es realitzarà sempre amb passarel·la de pagament segura via internet, o realitzant el descompte al teu MONEDER,sempre que tingui saldo.
 • Cancel·lació i/o anul·lacions de les reserves:
  • Únicament s’acceptaran cancel·lacions amb una antelació mínima de 48 hores. En el cas, de no complir aquest requisit o no avisar, es perdrà l’import de la reserva. En cas contrari es procedirà a carregar el crèdit en el MONEDER de l’usuari.
  • En les anul·lacions per motius climatològics, es procedirà a carregar el crèdit en el MONEDER de l’usuari.

ACCÉS A PISTES 

 • Tots els usuaris de la pista llogada han d’estar entre 15 i 30 minuts abans a la recepció per fer les següents gestions: confirmació de la reserva, identificació del titular de la reserva i identificació i registre de la resta de jugadors.
 • Seguir sempre les intruccions donades per el personal del poliesportiu per accedir als vestuaris i pistes.

Normativa d’espais

VESTIDORS I ARMARIETS

Existeixen vestidors diferenciats per abonats i no abonats al Poliesportiu:

 • Abonats, ubicats dins del centre i donen accés al conjunt dels serveis: fitness, piscina, activitats dirigides…
 • No abonats, ubicats a la zona de pavelló i d’ús exclusiu pel servei de pàdel.

La normativa de funcionament d’aquests espais serà la pròpia del centre  amb la diferència en el tipus d’armariet  destinats per l’ús de les persones no abonades. Els armariets per ús exclusiu del servei de Pàdel tenen un funcionament amb cadenat.

ÉS OBLIGATORI

 • Demanar indicacions i permisos a recepció per a l’ús de qualsevol dependència de la instal·lació.
 • Utilitzar els vestidors assignats per la instal·lació.
 • Utilitzar les papereres per deixar tota mena de deixalles.
 • Tancar els vestidors i els armaris durant el transcurs de la seva utilització.
 • Fer-ne un ús correcte.
 • Tenir una actitud respectuosa envers la resta d’usuaris.
 • Buidar els armariets individuals i de col·lectius quan finalitzi l’activitat.
 • Respectar les circulacions de peus humits i peus secs.

NO ES PERMET

 • Utilitzar un vestidor que no hagi estat assignat per la recepció de la instal·lació.
 • Introduir objectes de vidre o de qualsevol altre material esmicolable.
 • Utilitzar els armariets per deixar la roba o altres efectes personals d’un dia per l’altre.
 • Menjar als passadissos d’entrada als vestidors i als mateixos vestidors, incloent-hi pipes i tot tipus de llaminadures.

ES RECOMANA

 • Utilitzar sabatilles de bany a la zona de peus humits.
 • No deixar objectes de valor als vestidors i armariets individuals i col·lectius.
 • Mantenir els objectes personals als armariets durant tota l’activitat, fins i tot durant el temps de dutxa.
 • Fer un bon ús de l’aigua i dutxar-se en temps estrictament necessari.
 • Col·laborar amb el manteniment i neteja de la instal·lació per gaudir d’un millor servei.

ALTRES

 • La Direcció no es fa responsable dels objectes perduts o oblidats a les instal·lacions, així com d’una possible substracció o pèrdua de qualsevol objecte dipositat en el interior d’un armariet individual i/o col·lectiu, així com en els vestidors. Els abonats/usuaris tenen armariets amb cadenat o clau a la seva disposició per deixar els objectes personals
 • La instal·lació disposa d’un servei d’objectes perduts ubicat a recepció que custodiarà els objectes que li siguin dipositats un màxim de tres dies naturals.
 • En cas de pèrdua de la clau de la taquilla o dificultats en la seva obertura cal avisar al personal de recepció de la instal·lació.
 • Per la pèrdua d’una clau d’armariet individual, col·lectiu i/o vestidor, així com de les pistes i altres rebudes pel desenvolupament del servei,  s’abonarà la quantitat corresponent per despeses de reposició.

Pistes de pàdel

ÉS OBLIGATORI

 • Seguir les indicacions de qualsevol persona responsable de la instal·lació.
 • Utilitzar les pistes de pàdel sota el règim de cessió, fent prèviament la reserva i el pagament d’aquesta i la confirmació amb el personal de recepció de la instal·lació.
 • Utilitzar roba esportiva i el calçat adequat: no està permès el calçat amb tacs o multi tacs, la sola ha ser especifica per aquesta practica esportiva.
 • Portar les begudes en recipients hermètics i irrompibles.
 • Deixar la pista en bones condicions i estat d’ús.

NO ES PERMET

 • Accedir més de 4 persones a les pistes pel desenvolupament d’una partida. Si hi ha més de 4 persones (màxim 6) la resta de persones hauran d’esperar fora de la pista.
 • Menjar a les pistes i en el seu passadís d’accés.
 • Jugar a cap altre esport ni entrar material esportiu que no sigui el de pàdel, a no ser que aquesta activitat estigui dirigida per personal tècnic autoritzat.
 • Entrar amb xancletes o amb roba i calçat de carrer, o anar amb el tors nu.
 • Entrar bosses o objectes de vidre.

ES RECOMANA

 • Escalfar i estirar la musculatura abans d’entrar a la pista..
 • Beure aigua (uns 200 ml cada 15 o 20 minuts), ja que és una activitat de mitjana
 • Informar al personal de recepció i/o equip tècnic de la instal·lació, en cas de trobar qualsevol anomalia a l’espai de pàdel, pistes, vestidors i/o armariets individuals o col·lectius, per gaudir d’un millor servei.
 • Estirar a la finalització de l’activitat.

ALTRES

 • El personal responsable de la instal·lació farà l’assignació del vestidors als usuaris.
 • Els usuaris hauran d’utilitzar les pistes dins de l’horari reservat o assignat, havent-lo de respectar amb la màxima puntualitat.

HORARIS

 • De dilluns a divendres de 8.00 a 21.00 h.
 • Dissabtes de 9.00 a 21.00 h.
 • Diumenges de 9.00 a 14.00 h.
 • Els horaris són susceptibles de modificació durant els mesos d’estiu, el Nadal i la resta de períodes vacacionals, segons les necessitats derivades del servei.

Coneixement i acceptació

Aquest reglament és a disposició de tots els usuaris a la recepció de la instal·lació i a la web d’Ocipadel, els quals hauran de conèixer-lo, acceptar-ne les seves normes en el moment de fer-se usuari del servei, amb el compromís de complir-lo i vetllar pel seu compliment.

Gaudeix-ne i ajuda a gaudir-ne. Gràcies!